Faculty

SL.NO NAME QUALIFICATION
1 Harshida Harikumar (Principal)M.A, M.Ed
2 Susie Pinto (Vice-Principal)M.A, B.Ed
3 Dr. Harini Anand Phd, M.A, B.Ed, Dip. MSS
4 Rakesh Kumar S M.A, C.P.Ed
5 Shantha Kumari M.A, Diploma in Painting
6 Chalagiri J S B.A, C.P.Ed
7 Sunitha C M B.A, C.P.Ed
8 Susheela K S M.A, B.Ed
9 Mahalakshmi R A.M, GD
10 Sharmila N M.A, B.Ed
11 Anuradha Sachdev B.A, B.Ed
12 Venkataramana M.A, B.Ed
13 Padmalatha M.Sc, B.Ed
14 Jyothi B BCA, Diploma in IT
15 Narasinha BhatM.A, B.Ed
16 Raju J B.Com, D.P.Ed
17 Amitha K G B.A, B.Ed
18 Manjunath K V M.A, B.Ed
19 Meera Bai K B.Sc, B.Ed
20 Ranjitha DCS, B.Sc (IT)
21 Geeta S Dillikar M.A, B.Ed
22 Asha Devi N Diploma in Yoga, B.A
23 Rajashree R M.A, B.Ed
24 Vinodini S Kulkarni B.Sc, B.Ed
25 Raju T B.A, C.P.Ed
26Hemalatha B G B.Com, B.Ed
27Netravathi M N M.A, B.Ed
28SudhaM.Sc, B.Ed
29Anupama N D.LISc
30Amita G K MSW, B.Ed
31Venkataramana Bhat M.A, B.Ed
32Sunitha M K M.Sc, B.Ed
33Anita Suresh Diploma in CS
34Soniya M.A
35Sheela M R M Vidwath
36Shruthi B B.E, B.Ed
37Vindhya H S MBA, B.Ed
38Latha D M.A, B.Ed
39Nanda Y V MBA, B.Ed
40Divya MBA, B.Ed
41Anubha Bagish B.Com, B.Ed
42Jaishree A M.Tech, B.Ed
43Sangeetha B L B.Sc, B.Ed
44Vanishree B.Sc, B.Ed
45Ranjini K S M.A, B.Ed
46Sreedevi K N M.A, B.Ed
47Anjali Prasad B.A, B.Ed
48Sindhu Kanthraj PGDBA, B.A
49Nagashree M.Sc, B.Ed
50Bharati K B.Com
51Nalini B S M.Sc, B.Ed
52Padmashree Rao MBA, Diploma in Counselling
53 Prasad A SM.Sc, B.Ed
54Keshava Bhat M.A
55Sujatha N B.A, D.Ed
56Rohini BM.A, D.Ed
57Rashmi Prabhu B.Com, B.Ed
58Pradeep Kumar JBCA
59Soumya Subbaiah B M.A
60Jayashree Ashok MBA, B.Ed
61Venkatesh Prasad B R M.Sc, B.Ed
62Richa Bedi MCA
63Vikram B.A, Diploma in Theatre
64Lakshmi V B.Sc